Je bevindt je hier:

Algemene Voorwaarden - Digitus Marketing

Laatste update: 08-01-2016

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Digitus Marketing wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van Digitus Marketing: de door Digitus Marketing te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer het bouwen en ontwerpen van een tab, de promotie van een tab, een advertentiecampagne, een cursus en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Digitus Marketing.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Digitus Marketing.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Digitus Marketing niet bindend en niet van toepassing.

 

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven gedaan door Digitus Marketing zijn vrijblijvend, behalve indien door Digitus Marketing schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Digitus Marketing heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

 

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: voor de offerte is schriftelijk akkoord gegeven door de opdrachtgever online via e-mail of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Digitus Marketing.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5. Duur en beëindiging

 1. In het geval van een abonnement, waaronder hosting en/of onderhoudscontract, wordt er altijd voor minimaal 12 maanden een overeenkomst aangegaan, tenzij anders overeengekomen. Deze overeenkomst wordt zonder schriftelijke opzegging telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd. De opzegtermijn voor een dergelijk hosting en/of onderhoudscontract is minstens 1 maand.
 2. Wanneer er voor minder dan 12 maanden een overeenkomst wordt aangegaan, wordt deze overeenkomst zonder schriftelijke opzegging telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
 3. Digitus Marketing kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Digitus Marketing niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Digitus Marketing heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatst genoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Digitus Marketing heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook zijn z.g. adultpages niet toegestaan.

 

6. Levering en leveringstijd

 1. Plaatsing van een tab geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en materialen, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Digitus Marketing zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien er een levertijd is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

 

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Digitus Marketing is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

8. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten naar de locatie van de opdrachtgever door onze specialist, tenzij anders vermeldt.
 2. Digitus Marketing heeft het recht de tarieven te allen tijden te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend.

 

9. Annulering order door opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of per e-mail een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze order voor aanvang van de werkzaamheden annuleert, zal Digitus Marketing 50% van het initiële orderbedrag aan de opdrachtgever factureren. Na aanvang van de werkzaamheden vindt geen restitutie plaats en is opdrachtgever verplicht alle kosten te voldoen.

 

10. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betal- ing heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Digitus Marketing.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Digitus Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Digitus Marketing is ontvangen.
 3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wetteli- jke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien verschuldigd.
 4. Digitus Marketing stuurt opdrachtgever bij bouw van een tab en/of campagne en/of videocursus maandelijks een factuur. Deze dient via automatische incasso of online overboeking voldaan te worden. De eerste maandelijkse betaling dient voor de ingangsdatum van de overeenkomst voldaan te worden, tenzij per mail of reguliere post anders overeengekomen. Indien de de overeengekomen betaling niet wordt voldaan binnen de overeengekomen periode, zal Digitus Marketing de opdracht en lopende werkzaamheden stil leggen en online diensten op non-actief stellen.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voordat er stappen worden ondernomen, zal er na het verstrijken van de 14 dagen eenmalig een herinnering worden verzonden met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen alsnog te voldoen. Daarna zal er na verstrijken van de 7 dagen eenmalig een aanmaning verzonden met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen alsnog te voldoen. In de aanmaning zal ook duidelijk gecommuniceerd worden dat wanneer de betaling uitblijft, er een incassobureau wordt ingeschakeld.
 6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 14 dagen na factuurdatum aan Digitus Marketing kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Digitus Marketing een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Digitus Marketing is bij haar sommige activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Digitus Marketing weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Digitus Marketing kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade ook voortkomend uit de relatie met Digitus Marketing of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Digitus Marketing.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Digitus Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege ge- bleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Digitus Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Digitus Marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Digitus Marketing.
 4. Digitus Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materialen.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Digitus Marketing mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 6. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Digitus Marketing. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Digitus Marketing als gevolg daarvan lijdt.

 

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Op elke overeenkomst tussen Digitus Marketing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Digitus Marketing heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 5. Indien Digitus Marketing de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Digitus Marketing de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 6. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Over- eenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging schriftelijk en aangetekend bij Digitus Marketing meldt.
 7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige be- palingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Digitus Marketing zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 8. De Algemene Voorwaarden worden waar mogelijk te allen tijde bij de overeenkomst gevoegd.

 

14. Extra werkzaamheden

 1. Digitus Marketing heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van opzet, functionaliteit, invulling, methode, omvang, analyse of rapportering.
 2. Digitus Marketing heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Bel mij terugJe gegevens zijn veilig

Gratis 3-delige video serie

De Formule Achter de ‘Marketing Machine’ Methode

Een video serie waarin Parsifal je laat zien hoe je op de automatische piloot relevante klanten aantrekt, terwijl jij je bezig houdt met je core-business!